Správa

V rámci správy nehnuteľností zabezpečujeme:

ekonomická správa

 • zriadenie účtu pre dom, na ktorý budú pripisované mesačné zálohove platby, v prípade existujúcich účtov, zabezpečujeme disponibilitu s finančnými prostriedkami,
 • vedieme evidenciu príjmov a výdavkov domu,
 • vykonávame všetky úhrady súvisiace s prevádzkou domu,
 • nastavujeme výšky záloh za služby spojené s užívaním domu po odsúhlasení zástupcami,
 • vykonávame upomienkové konania a vymáhame prípadné nedoplatky
 • spracovávame vyúčtovanie služieb a fondu opráv a údržby

technická správa

 • vykonávame pravidelné obhliadky domu,
 • vypracovávame ročný plán opráv a údržby domu,
 • vedieme a dopĺňame technickú evidenciu o dome,
 • zabezpečujeme bežnú údržbu a opravy menšieho rozsahu a dozorujeme nad nimi,
 • zabezpečujeme opravy a vykonávame opatrenia v nevyhnutnom rozsahu aj bez súhlasu vlastníkov za účelom odvrátenia bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva alebo vzniku škody, prípadne jej nárastu, avšak za podmienok dohodnutých v zmluve,
 • zabezpečujeme odbornú účasť na kontrolách štátneho odborného dozoru,
 • zabezpečujeme technickú a vecnú kontrolu vykonaných prác

prevádzková správa

 • uzatvárame zmluvy najmä na dodávku vody, tepla, el. energie a vykonávame činností vyplývajúce z plnenia týchto zmlúv,
 • subdodávateľsky zabezpečujeme 24-hodinovú havarijnú službu,
 • zabezpečujeme dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu,
 • zabezpečujeme dokumenty a činností BOZP a PO,
 • zabezpečujeme upratovanie domu vrátane letnej a zimnej a údržby,
 • zabezpečujeme a odporúčame vhodnosť finančných zdrojov pre vlastníkov bytových domov prostredníctvom stavebného úveru, nenávratnej dotácie na rekonštrukčné práce väčšieho rozsahu (systémové poruchy panelovej výstavby, zateplenie objektu, fasády, strechy, vnútorné rozvody a pod.),
 • zabezpečujeme poistenie domu s najvýhodnejšími podmienkami,
 • spracovávame harmonogram revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení, zabezpečujeme ich realizáciu,
 • zabezpečujeme výkon opatrení uložených revíziami alebo kontrolami

právne poradenstvo

 • prípravujeme znenie Zmluvy o výkone správy
 • zastupujeme vlastníkov v súvislosti s výkonom správy
 • spracovávame podklady pre vymáhanie pohľadávok
 • zabezpečujeme vymáhanie pohľadávok
 • zabezpečujeme ďalšie služby podľa požiadaviek vlastníkov


Naša spoločnosť je tu pre vás. Samozrejme, neváhajte nás kontaktovať s akýmkoľvek nápadom či pripomienkou.

Kontaktujte nás