Zmena správcu

Ako zmeniť správcu? Nie je to jednoduché, ale dosiahnuteľné. Správca sa odvoláva na základe výpovede zmluvy o výkone správy. V tejto zmluve by mala byť výpovedná lehota, ak nie je, je zákonom určená na 3 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

Správcu je možné odvolať na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. Schôdzu zvoláva správcovská spoločnosť, ktorú sa chystáte odvolať. V prípade, že odvolávaná správcovská spoločnosť do 15 dní od požiadania vlastníkmi schôdzu nezvolá, je možné schôdzu zvolať na základe vyzbieranej štvrtiny hlasov vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Oznámenie o schôdzi spolu s programom musí byť v písomnej forme doručené každému vlastníkovi minimálne sedem dní pred dňom konania schôdze. Oznámenie spolu s programom je potrebné doručiť aj správcovi ak sa rozhoduje o úlohách pre správcu. Program schôdze je súhrn bodov prejednávaných na schôdzi vlastníkov. Doporučujeme do programu jasne zaradiť samostatný bod a to odvolanie správcovskej spoločnosti. Pre úspešnosť hlasovania je potrebné zabezpečiť dostatočnú účasť a to zvolaním schôdze v strede týždňa, nie ďaleko od domu najlepšie priamo v dome a vo večerných hodinách. V prípade nemožnosti sa zúčastniť schôdze je možnosť hlasovať na základe splnomocnenia s úradne overeným podpisom. Splnomocnenou osobou môže byť ktokoľvek, či už známy, rodinný príslušník, podnájomník, sused a pod.. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach. Originálom splnomocnenia sa splnomocnenec preukazuje na začiatku schôdze. Zo schôdze je potrebné vyhotoviť zápisnicu ktorej prílohou musí byť aj prezenčná listina. Zápisnica musí obsahovať konkrétny bod odvolanie správcu a počet hlasov za a proti. Taktiež treba dodržať všetky náležitosti zápisnice, mená zapisovateľov a overovateľov a hlavne doručenie zápisnice správcovi do piatich dní od konania schôdze.

V prípade záujmu Vám vieme so všetkými činnosťami pri zmene správcu bezodplatne pomôcť. Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás