Výber správcu

V prípade nového domu alebo domu kde bol práve odvolaný správca je potrebné vybrať nového správcu. Nového správcu treba vybrať podľa stanovených kritérií dôležitých pre Váš dom. Správna voľba ovplyvní kvalitu a pohodlie Vášho bývania a užívania spoločných častí domu. Spôsobov na výber správcu je mnoho, my odporúčame nasledovné kroky:

  • stanoviť komisiu zloženú zo zástupcov vlastníkov, respektíve skupinu ľudí ktorej vlastníci dôverujú a poveriť ich výberom viacerých správcovských spoločností (doporučujeme max. 3 spoločnosti),
  • pripraviť podklady a obhliadku domu pre správcovské spoločnosti, ktoré by mali následne vypracovať cenovú ponuku a súbor činností vykonávajúcich na zabezpečenie bezproblémového chodu domu,
  • zvolať schôdzu vlastníkov so zabezpečením nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov na ktorej sa vybrané firmy odprezentujú a predložia ponuky
  • v prípade výberu jednej spoločnosti zvoliť nového správcu a podpísať novú zmluvu o výkone správy

Na základe týchto skutočností nový správca začne proces preberania domu od bývalej správcovskej spoločnosti a nadväzuje komunikáciu nielen so zástupcom vlastníkov ale aj jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov ak je to potrebné.

Ak do jedného roka nebudú mať vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome uzatvorenú zmluvu o výkone správy s iným správcom alebo si nezaložia spoločenstvo, vzniká spoločenstvo zo zákona. Na spoločenstvo prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv, ktoré súvisia so správou domu a ktoré boli uzatvorené v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, alebo zo zmlúv uzavretých na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Správca je povinný o vzniku spoločenstva písomne informovať všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a zabezpečiť registráciu spoločenstva na príslušnom správnom orgáne. Predsedu spoločenstva určí správca.

 

Kontaktujte nás