Zákony

Zákon 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Zákon 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon 508/2009 vyhradené technické zariadenia

Zákon 276/2001 o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 142/2000 o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 657/2004 o tepelnej energetike

Zákon 99/2007 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

Zákon 630/2005 ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla