Ekonomická správa

07.03.2014 22:20

ekonomická správa

  • zriadenie účtu pre dom, na ktorý budú pripisované mesačné zálohove platby, v prípade existujúchic účtov, zabezpečiť disponibilitu s finančnými prostriedkami,
  • viesť evidenciu príjmov a výdavkov domu a spracovať vyúčtovania služieb spojených s prevádzkou,
  • vykonávať všetky úhrady súvisiace s prevádzkou domu,
  • nastaviť výšky záloh za služby spojené s užívaním domu po odsúhlasení zástupcami,
  • vykonávanie upomienkových konaní a vymáhanie prípadných nedoplatkov
  • spracovanie vyúčtovania služieb a fondu opráv a údržby